gebiedsvisie Poelbos en bedrijventerrein Poel V, Goes

Goes wil graag ruimte scheppen voor toekomstige bedrijvigheid. De ‘sprong’ over de Deltaweg die de gemeente Goes wil maken met haar plannen voor het nieuwe bedrijventerrein Poel V vormt een historische stap die nieuwe impulsen kan geven aan een onderbenut uitloopgebied van de stad.

In de ‘Gebiedsvisie Poelbos en bedrijventerrein Poel V’ schetst NXTlandscapes een scenario waarin een gefaseerde invulling van de nieuwe bedrijfskavels gepaard gaat met een versterking van de recreatieve en ecologische waarden van het gebied. Door recreatief en agrarisch medegebruik van het gebied vanaf de start onlosmakelijk onderdeel te maken van de ontwikkeling, en door versterking van de verbindingen met de stad Goes en omliggende dorpen krijgt het Poelbos een stevige nieuwe impuls als uitloopgebied in de regio.

De gebiedsvisie bepleit weloverwogen keuzes waarin ruimtelijke en economische kwaliteit duurzaam hand in hand gaan.

projecttype: gebiedsvisie

opdrachtgever: gemeente Goes

*/?>