• schenge gebied

Schenge gebied, Goes

Samen met de provincie Zeeland, het Waterschap Zeeuwse Eilanden (WZE) en de gemeente Goes onderzocht  NXTlandscapes de synergiemogelijkheden tussen het waterplan Schenge gebied van WZE en het landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente Goes.

De centrale vraag was: hoe kun je de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten versterken en meerwaarde creëren voor de ecologische en recreatieve betekenis?

Vanuit het LOP  voor het buitengebied van Goes zijn het beter beleefbaar maken van de zelfstandige ligging van Wolphaertsdijk als eiland en de centrale rol van het Schenge gebied bij het benadrukken van verschillen tussen de diverse landschappen rondom Goes belangrijke uitgangspunten.

Het waterplan Schenge gebied wil vooral sturen op het meer zichtbaar maken van de natte ecologische verbindingszone tussen de gescheiden watersystemen van Wester- en Oosterschenge; het bijdragen aan realisatie van de natuurdoelstellingen van de EHS; de bestrijding van verdroging voor de landbouw door peilopzet van de Oosterschenge, en de landschappelijke vertaling van de wateropgave volgens de kader richtlijn water (KRW) voor de waterlichamen Oosterland en Wilhelmina.

Na een zorgvuldige analyse van het landschap werd geconcludeerd dat een variabele uitwerking van de KRW norm de meeste winst voor ecologie en recreatie zou opleveren. Door maat en schaal van de ingrepen op een passende en samenhangende wijze in relatie te brengen tot het omringende landschap en de beschikbare ruimte, werden voor alle oude kreeklopen voorstellen gedaan. Soms in de vorm van alternatieven, om helder te maken welke keuzes tussen uiteenlopende belangen samen met betrokken partijen nog opgelost moesten worden.

Schenge-gebied, Goes

projecttype: landschappelijke inpassingsstudie
opdrachtgever: gemeente Goes – regie: provincie Zeeland – uitvoering: WZE

*/?>